Login | RSS |

Fuzzy Fish

ארכיון פילקים בעברית ופילקים שנכתבו ע"י כותבים ישראלים

נוח בי

מאי 9th, 2009 by Dana

נוח בי

תרגום של Rest in Me של Echo's Children.

על אהובה סיפָּרתָ, מֶאַה חיים עׂמקַה;
אותךַ עטפה ברׂגַע, הִרדימה בִשתיקה.
מוּל עַרַבַה הֵקַצתָ, עַלֵיה בהירים:
קַדַחתָ, ולִטְפוּךַ ענְפֵיה הקרירים.

אין איש להילחם בו. לִברׂחַ – אין מִמי.
אם עַרַבַה אני, שְכַב. נוּחַ בִי.

הַנַח את עׂלותֵיך. הַקשֵבה לשירי.
עולם רְווּי-קרָבׂות הוּא. הַבׂקֶר אכְזַרי.
על עַרַבַה חלמתי, והיא נשאה אותךַ.
אפוּף עלים, יַשַנתָ. חייכתָ בִשנתךַ.

אֵינך מוּכַן לִברֹחַ, ולא להילחֵם.
קדושים יהיוּ לאפר, שְבָרים לא מאוּחים.
לערבה רועדת הִצַגְתי שֶאֵלה:
"כַמָה זמָן עוד נותר–?"
היא בכתה ללא מילה.

Posted in Babylon 5, דנה כץ-בוכשטב, יו"ז, תרגומים | No Comments »הוספת תגובה

שימו לב: אם זו התגובה הראשונה שלך, היא לא תופיע מיד. אין צורך לכתוב אותה שוב.